Privacy Statement

WerfSelect

WerfSelect neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@werfselect.nl.

wie we zijn…
WerfSelect B.V. is gevestigd in Amersfoort, Daam Fockemalaan 22, postcode 3818KG en verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

technische informatie en cookies…
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van jouw computer. Het IP-adres wordt door ons volledig geanonimiseerd en is nooit terug te leiden tot een natuurlijk persoon. Het IP-adres van jouw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken, informatie over het type apparaat dat je gebruikt voor je bezoek aan de site, de geo locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

verzamelen persoonsgegevens…
Wij verzamelen jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat jij jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, jij je inschrijft of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement.

waarom we persoonsgegevens verzamelen…
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, contractering ZZP en werving & selectie.

welke gegevens verzamelen we…
Bij inschrijving:
• NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
• geboortegegevens, leeftijd, geslacht
• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt
gevolgd of gedaan
• gegevens over beschikbaarheid en verlof
• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de
geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
• pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis

Op het moment dat je via WerfSelect kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:
• nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
• overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
• daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het
kader van een pre-employment screening.
• Indien je via WerfSelect kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als ZZP’er worden
bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken in
het geval van ZZP’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens.

hoe gebruiken we jouw gegevens…
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor WerfSelect persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens WerfSelect voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door WerfSelect worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom:
> Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
> Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer, Emailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
> Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Social media, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
> Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Curriculum Vitae
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

met wie we jouw persoonsgegevens kunnen delen…
WerfSelect kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens…
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor WerfSelect hebt gewerkt. Je krijgt zowel na een jaar als bij twee jaar nadat je geen contact met ons hebt gehad een bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven. Indien je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kun je je uitschrijven. Dit kun je aangeven bij je contactpersoon. Je wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door WerfSelect
Indien je via WerfSelect hebt gewerkt zijn je persoonsgegevens beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Je krijgt na deze twee jaar een bericht van WerfSelect dat je bij ons staat ingeschreven. Indien je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kun je je uitschrijven. Je wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door WerfSelect.

persoonsgegevens van zakelijke relaties…
We verzamelen contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. WerfSelect kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin WerfSelect hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

jouw rechten…
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij WerfSelect over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Een verzoek kan verstuurd worden naar info@werfselect.nl. WerfSelect zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat WerfSelect een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien WerfSelect je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij WerfSelect. Je kunt verzoeken dat WerfSelect je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming heeft, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat WerfSelect je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

wijzigingen…
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

klachten en vragen…
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop WerfSelect je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@werfselect.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop WerfSelect jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@werfselect.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toptalent in marketing, communicatie, sales en online

Al duizenden PastPrecies matches verzorgd

Groot netwerk van 20.000+ kandidaten en opdrachtgevers